İş Güvenliği Hizmetleri

30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU yayınlanmıştır. İlgili yönetmelikleri 29 Aralık 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Aynı tarihte İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı yasanın 6-7-8 nci maddelerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunlulukları getirilmiştir. 6-7-8 nci maddeleri için işverenlere süre verilmiştir.

29 Aralık 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28512

Hak ve Yükümlülükler
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

Bu duruma göre;
50 sayının altında çalışanı olan ( tehlike sınıfları tebliği 26 Aralık 2012 nace kod yeniden yayınlanmıştır- ekte sunulmuştur)
a) Çok tehlikeli ve tehlikeli işyeri için 30 Haziran 2013
b) Az tehlikeli sınıf işyerleri için 30 Haziran 2014 dür.

ANCAK YASANIN DİĞER MADDELERİ 1 OCAK 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.
Yürürlüğe giren ve sizi yakından ilgilendiren hususlar aşağıda sıralanmıştır;

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi
İşveren yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Risk değerlendirmesi ekibi
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. Müeyyidesi (cezası) İdari para cezaları ve uygulanması

MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Çalışanların eğitimi
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Müeyyidesi( cezası) İdari para cezaları ve uygulanması
ğ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası, Yukarıda önemli 2 madde belirtilmiştir. Diğer maddelerdeki yükümlülüklerde yapılacak çalışmalar ile giderilmelidir.

1 Ocak 2013 tarihi itibari ile yapılmış olması gerektiğinden olası denetimlerde yukarıda belirtilen idari para cezaları uygulanacağı öngörülmektedir. Talep etmeniz halinde uygun maliyetlerle size bu hizmetleri Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden yetkilendirilmiş sertifikalı uzmanlarımız ile sunabiliriz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121229-12.htm