Gıda Kayıt ve Onay Belgesi

Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te “Gıda İşletmesi” olarak tanımlanmaktadır. İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”in Ek-6’sında belirtilen numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır. - Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,
- Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,
- Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler, haricindeki gıda işletmelerinin kayıt belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te; Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1- Meyve ve/veya sebze işleme,
2- Dondurulmuş gıda maddesi üretimi,
3- Bisküvi, çikolata, kakaolu ve benzeri ürünleri üretimi,
4- Bal, polen, arı sütü ve temel petek üretimi ve ambalajlama,
5- Çerez, cips ve benzeri ürünleri üretimi,
6- Dondurma ve yenilebilir buz ürünleri üretimi,
7- Bitkisel ve siyah çay işleme,
8- Alkollü içki üretimi,
9- Maya üretimi (ekmek, peynir ve her türlü maya),
10- Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üretimi,
11- Takviye edici gıdaların üretimi,
12- Özel beslenme amaçlı gıda maddesi üretimi,
13- Nişasta üretimi,
14- Tuz işleme,
15- Doğal veya fabrikasyon olarak kurutulmuş gıda, kuruyemiş işleme,
16- Entegre fındık, fıstık ve benzeri ürünleri işleme,
17- İçecek tozu üretimi,
18- Sıvı ve katı bitkisel yağ üretimi,
19- Zeytinyağı üretimi (yağhaneler hariç),
20- Şeker üretimi (paketleme hariç),
21- Hazır çorba ve bulyon, puding, toz karışımlar, mayonez, sos ve benzeri üretimi,
22- Alkolsüz içecek üretimi,
23- Vaks ve/veya sakız bazı (sakız mayası, gumbase) üretimi,
24- Hububat ve bakliyat üretimi,
25- Yağhaneler ve yağ dolumu,
26- Makarna ve irmik üretimi,
27- Un üretimi,
28- Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi,
29- Unlu mamuller üretimi,
30- Bulgur üretimi,
31- Şeker paketleme,
32- Pasta, börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üretimi,
33- Şekerleme üretimi,
34- Tahin, helva ve pekmez üretimi,
35- Hazır yemek, tabldot yemek üretimi,
36- Sakız üretimi,
37- Fermente ve salamura ürün üretimi,
38- Baharat işleme,
39- Aromatik sular ve aromatik yağ üretimi,
40- Buz üretimi,
42- Meyve sebze paketleme, boylama, sarartma ve mumlama,
43- Yeniden ambalajlama,
46- Diğer gıda üreten işyerleri,

“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te, Yetkili Merci; “Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,” şeklinde tanımlanmıştır. İl Müdürlüğümüzce 09.01.2012 tarihinde yetki devri yapılmıştır. Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan (Belediyeler, İl Özel İdareleri veya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili İlçe Müdürlüğüne başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

Gıda üreten işletmeciler Ek-3’teki, bilgi ve belgelere ilave olarak bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan işletme kayıt belgesi beyannamesi ile birlikte yetkili İlçe Müdürlüğüne başvuru yaparlar.

Ek–3
GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
1- Dilekçe ve Beyanname (Ek–4)
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
5- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.
6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme.

EKLER:
1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.
2- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.
3- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)
4- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.
5- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme. İşletme Kayıt Belgesi düzenleme aşamasında, Bakanlığımızca 5996 sayılı kanunun 35 inci maddesi göre belirlenen ve Gıda İşletmecileri tarafından İl Müdürlüğü Döner Sermayesine ödenmesi gereken ücretler; Başvuru yapılan İlçe Müdürlükleri; dosyayı başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine yetkili İlçe Müdürlükleri tarafından bu Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan işletme kayıt belgesi Ek-14’te yer alan faaliyet işkolları belirtilerek düzenlenir. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili İlçe Müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunur. Yetkili İlçe Müdürlüğü tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

Gıda işletmecileri faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurmaları durumunda, bu durumu üç ay içerisinde yetkili mercie bildirmek ve yetkili İlçe Müdürlüğünün işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

Gıda işletmecisi;
a) İşletme kayıt belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde veya yerel yayım yapan gazetelerden birine kayıp ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin aslını,
b) İşletme kayıt belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını, dilekçeye ekleyerek yetkili İlçe Müdürlüğüne başvurur. Yetkili merciin uygun bulması halinde işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır. Kayda tabi olan işletmelerin başvurularını İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir. Bakanlığımıza kayıt yaptırmadan gıda ürettiği tespit edilen üretim yerlerine ikibin üçyüzyetmişbeş Türk Lirası idarî para cezası uygulanmaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ ve GIDA SİCİL BELGELERİNİN İŞLETME KAYIT BELGESİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası “Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.” Hükmünü içermektedir.

Yukarıdaki Yönetmelik hükmü gereğince; 17 Aralık 2011 tarihinden önce Bakanlığımızdan çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi yada işletme kayıt belgesi alarak faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmecilerinin; 31.12.2012 tarihine kadar bağlı bulundukları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne; yukarıda örneği bulunan İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesine yukarıda sayılan geçerli belgelerin asıl ve birer fotokopisini ekleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir. (Asıl belgeler işletmecilere iade edilecektir.) Aksi taktirde yukarıdaki yönetmelik maddesi gereğince işletmenin faaliyeti durdurulacaktır.